"Ta głęboka więź wiary, więź miłości,

która kierowała Wasze i moje kroki do Piekar,

miłości do Chrystusa i Jego Matki,

miłości do każdego człowieka oraz więź nadziei,

umacnianej w każdym wzajemnym spotkaniu

przed obliczem Matki Bożej w Piekarach,

trwa aż do dziś i jest żywo obecna w moim sercu..."

Z Przemówienia Jana Pawła II do pielgrzymów  zgromadzonych

w Piekarach Śląskich, 25 maja 1980r.

 

2 4 2 jan pawel 1

 

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II 

OBRAZ Z BAZYLIKI PIEKARSKIEJ

(WRAZ Z RELIKWIAMI KROPLI KRWI)

 

KARD. KAROL WOJTYŁA - ŚWIĘTYJAN PAWEŁ II,

A PIEKARY ŚLĄSKIE

Ruch pielgrzymkowy związany z Piekarskim Sanktuarium Matki Bożej sięga swym początkiem wieku XVII. Od 1947r. do tego słynącego łaskami miejsca, rokrocznie w ostatnią niedzielę maja ściągają tłumy mężczyzn i młodzieńców, pragnących pokłonić się Śląskiej Gospodyni.

Do grona czcicieli Maryi Piekarskiej, którzy wytrwale przybywają przed Jej cudowny obraz włączył się również metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła. W latach 1965 - 1978, co roku podczas majowej pielgrzymki stanowej mężczyzn głosił na wzgórzu Piekarskim Słowo Boże, a przesłanie zawarte w swych głębokich homiliach kierował przede wszystkim do gromadzących się w tym dniu w Piekarach ludzi utrudzonych ciężką pracą.

 

- 1965r. -

Pierwsza wizyta biskupa krakowskiego przypadła w roku niezwykle istotnym dla Sanktuarium Piekarskiego. Oto bowiem ordynariusz katowicki - bp Herbert Bednorz postanowił dokonać rekoronacji obrazu Matki Bożej. Data została wybrana nieprzypadkowo. Podyktowało ją kilka istotnych względów. Po pierwsze 40 rocznica pierwszej koronacji Cudownego Wizerunku Maryi Piekarskiej (1925r.), po drugie 20 rocznica świętokradzkiego rabunku koron papieskich, które zdobiły skroń Madonny i Dzieciątka Jezus. Po trzecie wreszcie w Kościele Polskim trwał IX rok Wielkiej Nowenny milenijnej przygotowującej naszą Ojczyznę do jubileuszu 1000-lecia przyjęcia przez nią chrztu. Hasło tego roku brzmiało: "Szerzyć cześć i nabożeństwo do Matki Bożej", a zatem plany poczynione przez bpa Bednorza doskonale się w nie wpisywały.

 

2 4 2 jan pawel 2

 

Rekoronacja, która była zarazem pierwszą wizytą abpa Wojtyły w Piekarach Śląskich, odbyła się podczas majowej pielgrzymki mężczyzn. Miała ona jednak miejsce wyjątkowo nie w ostatnią niedzielę miesiąca, lecz ze względu na wybory i żądania władzy państwowej - 13 czerwca. Podczas uroczystości Wojtyła odprawił Mszę świętą pontyfikalną, a także wygłosił 5 minutowe przemówienie do zgromadzonych pielgrzymów.

 

- 1966r. -

W tym roku w całej Polsce odbywały się uroczystości milenijne związane z Jej 1000. rocznicą chrztu. W diecezji katowickiej główne obchody tego podniosłego wydarzenia przypadły na dzień 27 maja, czyli w czasie pielgrzymki mężczyzn do Piekar. Abp Wojtyła wygłosił wówczas naukę stanową.

 

- 1967r. -

Rok ten ogłoszony został przez papieża Pawła VI - "Rokiem wiary" - w związku z 1900 rocznicą śmierci świętych Apostołów Piotra i Pawła, abp Wojtyła ponownie przybył do Piekar podczas majowej pielgrzymki, aby swym słowem umocnić gromadzących się tam pod matczynym płaszczem Panienki Piekarskiej mężczyzn i młodzieńców. O swoim spotkaniu z piekarskimi pielgrzymami Arcybiskup wyraził się w późniejszym czasie tymi słowami:

"Bardzo sobie ceniłem zaproszenie do Piekar i możność przemawiania do mężów.

Chętnie tam jeszcze powrócę, aby uczestniczyć w modlitwach Ludu Śląskiego przed obliczem Jego Pani".

Z pielgrzymką tą łączyło się także ważne wydarzenie w wymiarze osobistym abp Wojtyły. Mianowicie po powrocie z Piekar do Krakowa odebrał od Ojca Świętego nominację kardynalską. 

 

2 4 2 jan pawel 3

 

- 1968r. -

Majowa pielgrzymka przypadła 26 maja, tj. w Światowym Dniu Środków Społecznego Przekazu. Temat tego dnia towarzyszył także pielgrzymce piekarskiej, podczas której kard. Wojtyła poraz pierwszy wygłosił homilię w czasie mszy świętej sprawowanej na kalwaryjskim wzgórzu.

 

- 1969r. –

telegram kard. Karola Wojtyły: „Przesyłam serdeczne wyrazy duchowej wspólnoty z pielgrzymami do sanktuarium Matki Bożej w Piekarach. Chociaż stan zdrowia nie pozwala mi w tym roku przybyć osobiście, to jednak z całego serca uczestniczę w waszej modlitwie, oraz w spotkaniu z Chrystusem i Jego Matką…”.

 

- 1970r. -

Telegram kard. Karola Wojtyły z Rzymu: „Z Jubileuszu kapłaństwa Ojca Świętego przesyłam wyrazy duchowej wspólnoty z uczestnikami pielgrzymki do Matki Bożej w Piekarach”.

 

- 1971r. -

Kard. Karol Wojtyła wygłosił homilię, w której nawiązał do hasła „W obronie życia”. Zakończył ją wówczas słowami: „Będziemy więc prosić Matkę Bożą Piekarską, waszą umiłowaną Patronkę, ażeby ta pełnia życia, którą Ona zapoczątkowała wśród ludzi, za sprawą Ducha Świętego, była udziałem nas wszystkich: z całego Śląska, z całej naszej Ojczyzny. Ażeby każdy człowiek żył, bo chwałą Boga jest człowiek który żyje. Ażeby człowiek żył, ażeby nasz naród żył: Ześlij Panie Ducha Twojego i niech powstanie życie! Amen”.

 

- 1972r. -

Kard. Karol Wojtyła pozdrawia pielgrzymów piekarskich od diecezjan archidiecezji krakowskiej.

 

- 1973 r. -

W swojej homilii do pielgrzymów kard. Wojtyła nawiązywał do hasła pielgrzymki: „Przez synod – odnowienie w Chrystusie”. Rozpatrywał wówczas problem wiary: Bo wiara to: wczoraj i dziś, i jutro:; wiara to rzeczy stare i nowe; wiara to przeszłość człowieka i świata, i równocześnie jego przyszłość ostateczna”. Wyraził też radość, że metropolita wrocławski abp Bolesław Kominek, syn ziemi śląskiej wszedł do Kolegium Kardynalskiego: Kimże jest ten Ślązak Kardynał, który dzisiaj pierwszy raz przybywa do Piekar, jak nie dzieckiem ludu pracującego? Lud pracujący, robotnicy na ziemi polskiej to są ogromne rzesze ludzi wierzących, przyjaciół Chrystusa, którzy chcą mieć miłość jedni ku drugim”.

 

- 1974r. -

Podczas homilii kard. Wojtyła podjął temat: „Odnowa i pojednanie”. Mówił też o swoich związkach z ludem pracującym: „Jestem Wam wdzięczny za to, że mogę tutaj do Piekar przybywać razem z Wami. Jestem wdzięczny za to Waszemu przedstawicielowi, że powitał mnie jako jednego z Was. Że przypominał mi lata pracy fizycznej, poprzez które Opatrzność Boża i Matka Chrystusowa przygotowywała mnie do kapłaństwa i do biskupstwa”.

 

- 1975r. -

Rok ten obfitował w wielkie jubileusze: minęło 50 lat od ustanowienia diecezji katowickiej, obchodzono pięćdziesięciolecie koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny Piekarskiej oraz 25-lecie sakry biskupiej ordynariusza diecezji, bpa Herberta Bednorza. Na pielgrzymce Słowo Boże głosił ks. kard. Karol Wojtyła, a w przesłanym podziękowaniu za udział w pielgrzymce, do biskupa katowickiego napisał: „Pragnę zapewnić, że zawsze chętnie biorę udział w pielgrzymce mężów i młodzieńców diecezji katowickiej do Piekar. W tym roku bardzo się cieszyłem ze wspaniałego przebiegu uroczystości 50-lecia powstania diecezji”. Z tego roku pozostał wpis w Księdze Pamiątkowej: Szczęść Boże! Na pięćdziesięciolecie Diecezji i Koronacji. Karol kardynał Wojtyła Metropolita Krakowski”.

 

- 1976r. -

Problemem poruszonym przez kard. Wojtyłę w homilii w dniu 30 maja było apostolstwo świeckich, szczególnie w środowiskach pracy.

 

2 4 2 jan pawel 4

 

- 1977r. -

Słowo Boże podczas piekarskiej pielgrzymki raz jeszcze tradycyjnie głosił kard. Karol Wojtyła. Tym razem inspiracją były obchody Diecezjalnego Roku Maryjnego, a zaakcentowane zostały w szczególny sposób sprawy związane z pogłębieniem i ożywieniem kultu maryjnego oraz odrodzenie moralne, zwłaszcza zahamowanie plagi pijaństwa.

 

- 1978r. -

Ostatni rok pielgrzymowania kard. Karola Wojtyły do Piekar, a zarazem ostanie kardynalskie Słowo Boże skierowane do pielgrzymów piekarskich.

Jednak nawetgdy został powołany na Stolicę Piotrową, aby stać się Głową Kościoła i Namiestnikiem Chrystusowym na ziemi, nie zapomniał o piekarskich pielgrzymach i w ciągu całego swego pontyfikatu towarzyszył im duchowo w formie telegramów, które każdego roku docierały na Piekarskie Wzgórze.

 

1979 – 2004

CZAS PASTERSKIEJ POSŁUGI KAROLA WOJTYŁY

JAKO BISKUPA RZYMU

Jako Ojciec Święty Jan Paweł II co roku posyłał piekarskim pielgrzymom specjalnie dla nich dedykowane przesłanie. Ponadto w czasie Jego pontyfikatu miało miejsce kilka szczególnych spotkań i wydarzeń związanych z mieszkańcami Piekar Śląskich i Górnego Śląska.

- 1979r. -

6 czerwca miało miejsce niezwykłe spotkanie ludu Górnego Śląska z Janem Pawłem II na Jasnej Górze. Ojciec Święty podarował dla Matki Bożej Piekarskiej stułę i świecę wotywną z herbem papieskim. Aktualnie stułę oglądać można w piekarskim Muzeum Sanktuaryjnym, natomiast świeca została umieszczona obok Cudownego Obrazu Matki Bożej, w ołtarzu głównym Piekarskiej bazyliki dnia 01.05.2011r., tj. w dniu beatyfikacji Jana Pawła II.

 

2 4 2 jan pawel 5

 

- 1980r. -

Ojciec Święty przesłał przemówienie do pielgrzymów.

- 1981r. -

W roku zamachu na Papieża, w czasie majowej pielgrzymki po przemówieniu powitalnym biskupa Herberta Bednorza z taśmy magnetofonowej odtworzone zostało orędzie Jana Pawła II przesłane z polikliniki Gemelli do pielgrzymów piekarskich.

- 1982r. -

Jan Paweł II przesłał swe orędzie na taśmie magnetofonowej.

- 1983r. -

20 czerwca na lotnisku Muchowiec w Katowicach odbyło się spotkanie wiernych diecezji katowickiej i Matki Bożej Piekarskiej, której obraz przez kilkanaście dni wędrował od parafii do parafii, niejako „pielgrzymując” na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. Ojciec Święty podarował wówczas Matce Bożej Piekarskiej złoty różaniec, prosząc by się na nim za Niego modlono. Życzenie Ojca Świętego zostało spełnione, w Piekarskiej bazylice po dziś dzień przed wieczorną Mszą świętą odmawiany jest różaniec w intencji Papieża. Dar Jana Pawła II można obecnie oglądać w Muzeum Sanktuaryjnym.

 

2 4 2 jan pawel 6

 

1984 – 2004

PODCZAS PIELGRZYMKI MĘŻCZYZN ODCZYTYWANE

BYŁY TELEGRAMY I LISTY OJCA ŚWIĘTEGO JAN PAWŁA II

 

 

Dowodem wdzięczności za dar życia i pasterską posługę Jana Pawła II dla Kościoła Powszechnego są także inne inicjatywy podejmowane na terenie Piekarskiego Sanktuarium oraz na forum miasta Piekary Śląskie. Warto wspomnieć przy tej okazji kilka z nich:

- 1994 r. -

Nadanie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piekary Śląskie

- 2003r. -

Poświęcenie tablicy wykonanej z białego marmuru karraryjskiego z okazji 25-lecia pontyfikatu jana Pawła II i 700-lecia parafii piekarskiej. Tablica z podobizną Ojca Świętego wykonaną techniką mozaikową oraz z okolicznościowym tekstem została wmurowana w prawym filarze podtrzymującym środkowy chór bazyliki.

 

2 4 2 jan pawel 7

 

- 2005r. -

29 maja w czasie 58. pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej poświęcony został przez kard. Franciszka Macharskiego, pomnik Jana Pawła II. Jego autorem jest prof. Zygmunt Brachmański. Ten pierwszy w archidiecezji katowickiej pomnik Papieża Polaka, umieszczony został z lewej strony przy głównym wejściu na Kalwarię Piekarską (od strony ulicy Bytomskiej).

 

2 4 2 jan pawel 8

 

17 czerwca w Ogrodzie Anioła znajdującym się obok probostwa Piekarskiej Bazyliki zasadzono DĄB PAPIESKI, upamiętniający postać Wielkiego Papieża Polaka.

25 października nastąpiło nadanie imienia Jana Pawła II Miejskiemu Gimnazjum nr 3 w Piekarach Śląskich. W uroczystości uczestniczył m.in. arcybiskup metropolita katowicki Damian Zimoń oraz kustosz Sanktuarium Piekarskiego – ks. prałat Władysław Nieszporek.

- od 2007r. -

Organizowanie biegu papieskiego z okazji rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, rozpoczynającego się na Kalwarii, gdzie kard. Wojtyła głosił Słowo Boże, a następie zmierzającego ulicami miasta na stadion MOSiR.

- 2011r. -

1 maja w dniu odbywającej się w Rzymie pod przewodnictwem Papieża Benedykta XVI uroczystej Mszy świętej, w czasie której do chwały ołtarzy wyniesiony został Sługa Boży Jan Paweł II, w Piekarskiej Bazylice uczczono tę szczególną chwilę poprzez odsłonięcie nowego portretu Błogosławionego Papieża Polaka. Obraz został umieszczony w pozłacanych zabytkowych ramach, natomiast obok Cudownego Obrazu, w ołtarzu głównym umieszczono pamiątkową świecę wotywną ofiarowaną Matce Bożej Piekarskiej przez Jana Pawła II podczas Jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w roku 1979. W Muzeum Sanktuaryjnym otwarto także salę papieską, w której można zobaczyć pamiątki związane z wizytami kard. Karola Wojtyły w Piekarach.

- 2012r. -

27 maja w dniu stanowej Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej, kard. Stanisław Dziwisz uroczyście wprowadził do bazyliki relikwie bł. Jana Pawła II. Kropla krwi została umieszczona w ozdobnym relikwiarzu u dołu nowego obrazu, który poświęcono po nieszporach. Obraz znajduje się po lewej stronie głównej nawy, w środkowym przejściu do kaplicy św. Józefa (pojednania).


- 2013r. -

23 listopada, w wigilię uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, o godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył abp Wiktor Skworc. Podczas Eucharystii metropolita katowicki poświęcił dzwon Roku Wiary: „Święty Jan Paweł II”. Dzwon został wykonany w pracowni Felczyński, przetopiono go z zabytkowego, uszkodzonego dzwonu, który pochodził z roku 1928. Dzwon zawisł w wieży północnej bazyliki jako jeden z siedmiu, którymi może poszczycić się nasze sanktuarium.

- 2014r. -

27 kwietnia przy udziale wielomilionowej rzeszy pielgrzymów, na placu św. Piotra w Rzymie, Ojciec święty Franciszek dokonał aktu uroczystego ogłoszenia Jana Pawła II oraz Jana XXIII świętymi Kościoła Katolickiego. Równolegle do uroczystości rzymskich, w których uczestniczyła także grupa pielgrzymów piekarskich pod przewodnictwem ks. Adama Zgodzaja, w bazylice odprawiona została uroczysta Msza święta, a podczas odczytywania dekretu kanonizacyjnego rozległy się radosne dźwięki wszystkich 7 dzwonów, w tym nowo poświęcony dzwon "Jan Paweł".

 

2 4 2 jan pawel 10

 

2 4 2 jan pawel 9

 

 

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.